Chuyển đến nội dung chính

Các mẫu báo cáo bệnh lao

Bệnh lao là một tình trạng đáng chú ý ở Philadelphia. Tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh lao phải được báo cáo cho Chương trình Kiểm soát Lao của Bộ Y tế Công cộng trong vòng 24 giờ. Các cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể báo cáo các trường hợp bằng cách gọi (215) 685-6873 trong giờ làm việc hoặc điền và fax một trong các biểu mẫu dưới đây tới (215) 685-6477.

Lên trên