Chuyển đến nội dung chính

Các slide hội thảo trên web của chương trình kiểm tra đặc biệt

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày tổng quan về Chương trình Thanh tra Đặc biệt của Thành phố Philadelphia. Các chủ đề được đề cập trong phiên thông tin này bao gồm:

  • Các loại và trình độ cấp phép thanh tra đặc biệt
  • Trách nhiệm của tất cả các bên tham gia vào dự án
  • Các bước để xác định các kiểm tra cần thiết và gửi chứng chỉ thông qua Eclipse
  • Vai trò của thanh tra viên đặc biệt đối với các dự án có thể ảnh hưởng đến tài sản liền kề

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Các slide hội thảo trên web của chương trình kiểm tra đặc biệt PDF Các slide hội thảo trên web này được trình bày vào ngày 15 tháng 3 năm 2023, cung cấp thông tin về chương trình kiểm tra đặc biệt. 22 Tháng Ba, 2023
Lên trên