Chuyển đến nội dung chính

Xung đột về nguồn lợi ích

Các quan chức và nhân viên thành phố có thể có hành động chính thức ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của họ có thể có xung đột lợi ích. Họ có thể cần phải tự loại mình khỏi việc thực hiện hành động đó và tiết lộ xung đột theo Quy định của Hội đồng số 5 (Xung đột Tiền lãi).

Trang này chứa một tài liệu phát tay phác thảo Quy định số 5, cũng như thư công bố mẫu và không đủ tiêu chuẩn để nộp cho Hội đồng Đạo đứcBộ Hồ sơ khi xung đột phát sinh.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giới thiệu về Quy định số 5 của Hội đồng quản trị (Xung đột Tiền lãi) PDF Tài nguyên một trang phác thảo Quy định số 5 của Hội đồng quản trị (Xung đột Tiền lãi) 16 Tháng Một, 2024
Thư công bố mẫu và không đủ tiêu chuẩn PDF Một lá thư mẫu cho các cán bộ và nhân viên của Thành phố, những người cần tiết lộ lợi ích tài chính trong một hành động chính thức. 16 Tháng Một, 2024
Lên trên