Chuyển đến nội dung chính

Mẫu đơn yêu cầu hoàn tiền

Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu (“kiến nghị”) hoàn thuế đối với bất kỳ khoản thuế nào của Thành phố Philadelphia, trừ khi bạn là cá nhân đang tìm kiếm khoản hoàn thuế cho khoản thanh toán vượt mức Thuế Tiền Lương. Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn lại tiền nước và các khoản tiền phạt hoặc lệ phí khác do Thành phố thu. Bạn không cần phải điền vào biểu mẫu này nếu bạn đã yêu cầu hoàn thuế trên tờ khai thuế Thành phố của bạn.

Vui lòng gửi lại các biểu mẫu này bằng dịch vụ bưu chính đến địa chỉ được in trên đó. Vì biểu mẫu này chứa thông tin bí mật, vui lòng không gửi qua email. Email không phải là một cách an toàn để gửi thông tin bí mật.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần thêm thông tin.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin hoàn tiền chung PDF Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn lại thuế, hóa đơn hoặc lệ phí của Thành phố. 18 Tháng Ba, 2024
Lên trên