Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo cuối cùng của Quỹ Cứu trợ Công nhân Philadelphia

Để giúp đỡ những người đang phải chịu đựng do thất nghiệp hoặc mất lương do hậu quả của đại dịch COVID-19, chính phủ tiểu bang và liên bang đã tạo ra các chương trình viện trợ như “kiểm tra kích thích” và mở rộng trợ cấp thất nghiệp. Nhiều người Philadelphia đã bị loại khỏi sự cứu trợ này vì một số hạn chế nhất định.

Đáp lại, Thành phố đã thành lập Quỹ Cứu trợ Công nhân Philadelphia để cung cấp hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp cho những người lao động bị loại khỏi các chương trình cứu trợ COVID khác. Báo cáo này cung cấp cái nhìn sâu sắc về thiết kế và kết quả của Quỹ Cứu trợ Công nhân Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo phân phối năm 2020 của Quỹ Cứu trợ Công nhân Philadelphia PDF Báo cáo cuối cùng về việc phân phối năm 2020 của Quỹ Cứu trợ Công nhân Philadelphia, quỹ này đã cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho những người bị bỏ rơi khỏi chương trình cứu trợ COVID-19 của tiểu bang và liên bang. Tháng Mười 26, 2020
Báo cáo Quỹ Cứu trợ Công nhân Philadelphia năm 2021 Phân phối tiếng Anh PDF Báo cáo cuối cùng về việc phân phối năm 2021 của Quỹ Cứu trợ Công nhân Philadelphia, quỹ này đã cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho những người bị bỏ rơi khỏi chương trình cứu trợ COVID-19 của tiểu bang và liên bang. Tháng Sáu 14, 2022
Báo cáo Quỹ Cứu trợ Công nhân Philadelphia năm 2021 Phân phối tiếng Tây Ban Nha PDF Informe final sobre el Fondo de ayuda para trabajadores de Filadelfia, que brindó asistencia en efectivo a quienes quedaron fuera del alivio estatal y federal de COVID-19. Tháng Sáu 14, 2022
Đầu trang