Chuyển đến nội dung chính

Các quy tắc, quy định và pháp lệnh của Ủy ban Lịch sử

Các quy tắc và quy định của Ủy ban Lịch sử Philadelphia hướng dẫn công việc của nó. Họ được thông báo bởi một phần của bộ luật của Thành phố được gọi là sắc lệnh bảo tồn lịch sử. Cùng với nhau, các tài liệu này:

  • Xác định các thuật ngữ được sử dụng bởi ủy ban.
  • Phác thảo quyền hạn và nhiệm vụ của nó.
  • Giải thích cách nó tiến hành các cuộc họp công khai của nó.
  • Mô tả cách nó chỉ định các nguồn tài nguyên lịch sử.
  • Giải thích cách nó xem xét các đơn xin giấy phép xây dựng.
  • Giải thích cách nó đánh giá các trường hợp khó khăn tài chính.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Các quy tắc và quy định của Ủy ban Lịch sử PDF Các quy định chi phối công việc của Ủy ban Lịch sử Philadelphia. 27 Tháng Năm, 2021
S ắc lệnh bảo tồn lịch sử của Thành phố Philadelphia PDF Mã Thành phố mô tả các mục đích của Ủy ban Lịch sử Philadelphia. 22 Tháng Năm, 2023
Đầu trang