Chuyển đến nội dung chính

Thu hàng tháng Doanh thu nước năm tài chính 2021

Các báo cáo hàng tháng này liệt kê các khoản thu doanh thu của Cục Doanh thu Nước, một bộ phận của Bộ Doanh thu.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 6 năm 2021 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 6 năm 2021 Tháng Mười Hai 3, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 5 năm 2021 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 5 năm 2021 Tháng Mười 21, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 4 năm 2021 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 4 năm 2021 Tháng Mười 21, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu nước tháng 3 năm 2021 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 3 năm 2021 Tháng Mười 21, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu nước tháng 2 năm 2021 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 2 năm 2021 Tháng Mười 21, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 1 năm 2021 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 1 năm 2021 Tháng Mười 21, 2021
Thu thập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 12 năm 2020 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 12 năm 2020 Tháng Mười 22, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 11 năm 2020 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 11 năm 2020 Tháng Mười 22, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 10 năm 2020 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 10 năm 2020 Tháng Mười 22, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 9 năm 2020 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 9 năm 2020 Tháng Mười 22, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 8 năm 2020 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 8 năm 2020 Tháng Mười 22, 2021
Bộ sưu tập hàng tháng Doanh thu Nước tháng 7 năm 2020 PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Cục Doanh thu Nước thu vào tháng 7 năm 2020 Tháng Mười 22, 2021
Đầu trang