Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo hành động & xu hướng nợ thuế năm tài chính 2019

Báo cáo năm tài chính 2019 giải thích tiến độ mà Bộ Doanh thu đang thực hiện thu thuế bất động sản quá hạn, hóa đơn Doanh thu nước, Thuế Thu nhập Doanh nghiệp & Thuế Biên lai (BIRT) và các phương pháp đang được sử dụng để thu nợ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tổng quan về nợ thuế bất động sản năm tài chính 2019 PDF Tổng quan minh họa về số tiền thuế mà Thành phố thu được trong năm tài chính 2019 Tháng Sáu 10, 2020
Tổng quan về việc phạm pháp BIRT năm tài chính 2019 PDF Tổng quan minh họa về Thuế Thu nhập & Biên lai Doanh nghiệp (BIRT) do Thành phố thu thập trong năm tài chính 2019. Tháng Sáu 10, 2020
Đầu trang