Chuyển đến nội dung chính

Thu doanh thu hàng tháng năm tài chính 2015 của Thành phố

Các báo cáo hàng tháng này liệt kê doanh thu thuần của Thành phố thu được trong năm tài chính (FY) 2015 từ:

  • Thuế
  • Tổng, Tài trợ, Phát triển Cộng đồng, Cho thuê phương tiện và Quỹ khách sạn
  • Các đơn vị chính phủ
  • Bất kỳ nguồn tài trợ nào khác trong năm tài chính 2015

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tháng 6 năm 2015 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 6 năm 2015. Tháng Mười Hai 16, 2015
Thu thuế tháng 5 năm 2015 của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 5 năm 2015. Tháng Mười Hai 16, 2015
Tháng 4 năm 2015 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 4 năm 2015. Tháng Mười Hai 16, 2015
Doanh thu hàng tháng của Thành phố tháng 3 năm 2015 PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 3 năm 2015. Tháng Mười Hai 16, 2015
Tháng 2 năm 2015 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 2 năm 2015. Tháng Mười Hai 16, 2015
Doanh thu hàng tháng của Thành phố tháng 1 năm 2015 PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 1 năm 2015. Tháng Mười Hai 16, 2015
Tháng 12 năm 2014 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 12 năm 2014. Tháng Mười Hai 16, 2015
Tháng 11 năm 2014 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 11 năm 2014. Tháng Mười Hai 16, 2015
Tháng 10 năm 2014 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 10 năm 2014. Tháng Mười Hai 16, 2015
Tháng 9 năm 2014 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 9 năm 2014. Tháng Mười Hai 16, 2015
Tháng 8 năm 2014 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 8 năm 2014. Tháng Mười Hai 16, 2015
Tháng 7 năm 2014 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 7 năm 2014. Tháng Mười Hai 16, 2015
Lên trên