Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo dự án cuối cùng với Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư

Studio Thiết kế Dịch vụ (SDS) đã làm việc trong một dự án với Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư (OHS) để làm cho các dịch vụ phòng ngừa, chuyển hướng và đầu vào nhà ở khẩn cấp của họ được thông báo nhiều hơn về chấn thương. Hai báo cáo này ghi lại công việc của dự án.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông tin chi tiết, cơ hội và hành động PDF Một báo cáo ghi lại nghiên cứu sâu của SDS để hiểu rõ hơn về các dịch vụ phòng ngừa, chuyển hướng và đầu vào nhà ở khẩn cấp OHR. Tháng Tám 30, 2021
Thiết kế dịch vụ được thông báo về Trauma với OHS PDF Một báo cáo bao gồm cách SDS thiết kế trải nghiệm dịch vụ thông tin về chấn thương với những người trải qua tình trạng vô gia cư và nhân viên hỗ trợ họ Tháng Tám 30, 2021
Đầu trang