Chuyển đến nội dung chính

Kêu gọi cho ý tưởng - Tài trợ Giải pháp Lực lượng lao động

Bộ Thương mại đang tìm kiếm các đề xuất dự án xác định và đẩy nhanh các phương pháp tiếp cận sáng tạo, có bằng chứng để hỗ trợ người dân Philadelphia không có việc làm và thiếu việc làm chuẩn bị và kết nối với con đường sự nghiệp bền vững trả mức lương đủ sống. Các đề xuất phải có khả năng được thực hiện và đánh giá tác động trong năm dương lịch.

Ứng viên phải mô tả cách họ sẽ cố ý xác định, nâng cao và giải quyết những thách thức cụ thể mà cư dân Philadelphia da đen, da nâu và những người có hoàn cảnh khó khăn trong lịch sử khác phải đối mặt khi chuẩn bị và gia nhập lực lượng lao động.

Xem dòng thời gian đầy đủ có sẵn trong tài liệu bên dưới với các ngày quan trọng trước khi gửi đề xuất cuối cùng trước ngày 18 tháng 12 năm 2023 lúc 5 giờ chiều.

Lên trên