Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin mở tài khoản thuế Philadelphia

Truy cập Trung tâm Thuế Philadelphia để mở tài khoản thuế Philadelphia trực tuyến.

Nếu bạn là một doanh nghiệp, bạn sẽ cần số tài khoản thuế và Giấy phép Hoạt động Thương mại (CAL) để hoạt động tại Philadelphia. Khi bạn có tài khoản thuế của mình, bạn có thể nhận CAL của mình.

Các nhóm phi lợi nhuận nên đăng ký với Bộ Doanh thu bằng cách gửi biểu mẫu đã hoàn thành này kèm theo bản sao thư miễn thuế IRS 501 (c) (3) của họ. Các tổ chức phi lợi nhuận không chịu trách nhiệm về Thuế Thu nhập và Biên lai Kinh doanh (BIRT), nhưng có thể nợ các loại thuế khác. Ví dụ, họ phải trả Thuế tiền lương nếu họ có nhân viên.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin số tài khoản thuế doanh nghiệp PDF Đơn xin số tài khoản thuế doanh nghiệp Philadelphia, Giấy phép Hoạt động Thương mại và/hoặc tài khoản khấu lưu Thuế tiền lương. 19 Tháng Năm, 2020
Đầu trang