Chuyển đến nội dung chính

Mẫu yêu cầu diễn giả

Nếu bạn quan tâm đến việc có một chuyên gia Philly311 nói chuyện với tổ chức của bạn, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu diễn giả bên dưới. Yêu cầu phải được thực hiện ít nhất ba tuần trước sự kiện.

Diễn giả là nhân viên của Thành phố Philadelphia có chuyên môn về nền tảng Philly311. Không có chi phí cho các cuộc nói chuyện.

Các câu hỏi có thể được gửi đến 311NLP@phila.gov.

Lên trên