Chuyển đến nội dung chính

Bản ghi của các cuộc họp công cộng

Ủy ban Lịch sử Philadelphia và các ủy ban của nó tổ chức các cuộc họp công khai. Bản ghi của các cuộc họp gần đây sẽ được đăng lên trang này.

Ủy ban lịch sử

Thêm +

Ủy ban kiến trúc

Thêm +

Đầu trang