Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Biện lý Quận Philadelphia

Truy tố tội phạm và bảo vệ nạn nhân trên khắp Thành phố Philadelphia.

Văn phòng Biện lý Quận Philadelphia

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Biện lý Quận Philadelphia (DAO) là văn phòng công tố lớn nhất ở Pennsylvania, phục vụ hơn 1,5 triệu cư dân của Thành phố và Quận Philadelphia. Một văn phòng được bầu độc lập, nhiệm vụ của DAO là bảo vệ cộng đồng và cung cấp tiếng nói cho các nạn nhân của tội phạm.

Sử dụng khoảng 600 người, bao gồm khoảng 300 trợ lý luật sư quận, chúng tôi truy tố 40.000 vụ án hình sự mỗi năm, từ tội nhẹ đến trọng tội, bao gồm tấn công tình dục và giết người.

DAO được tổ chức thành bảy bộ phận:

  • Quản trị
  • Thử nghiệm
  • Buôn bán súng và sự tham gia của cộng đồng
  • Điều tra
  • Vị thành niên
  • Luật
  • Trước khi xét xử

Kết nối

ĐịA Chỉ
3 S. Quảng trường Penn
Philadelphia, PA 19107
E-mail justice@phila.gov

Looking for more information?

You can find more about the Philadelphia District Attorney's Office on the City's legacy pages.


Top