Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu

Lịch sử của chúng tôi

Philadelphia là thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ bao gồm một điều khoản cho một cơ quan quan hệ con người trong Hiến chương Quy tắc Gia đình của nó. Tìm hiểu thêm

Lãnh đạo

PCHR được lãnh đạo bởi chín ủy viên được bổ nhiệm bởi thị trưởng. Tìm hiểu thêm
Lên trên