Chuyển đến nội dung chính

Bản ghi của các cuộc họp công cộng

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia tổ chức các cuộc họp công khai. Bản ghi của các cuộc họp gần đây sẽ được đăng lên trang này.

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia

Thêm +

Đánh giá Civic Design

Thêm +
Lên trên