Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Phòng ngừa Bạo lực

Thực hiện các chiến lược và sáng kiến để ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt bạo lực ở Philadelphia.

Văn phòng Phòng ngừa Bạo lực

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Phòng ngừa Bạo lực (OVP) thực hiện các chiến lược và sáng kiến để ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt bạo lực ở Philadelphia. OVP đặc biệt tập trung vào việc giải quyết bạo lực súng đạn.

Chúng tôi làm việc để tạo ra các cộng đồng an toàn hơn bằng cách:

  • Thúc đẩy phòng ngừa bạo lực trên toàn thành phố - hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan Thành phố và cộng đồng để phát triển và thực hiện Lộ trình Philadelphia đến Cộng đồng An toàn hơn;
  • Đầu tư vào những gì hiệu quả - sử dụng dữ liệu và nghiên cứu để cung cấp thông tin cho các khoản đầu tư của chúng tôi trong phòng ngừa bạo lực; và
  • Tăng cường cộng đồng - huy động hỗ trợ và cung cấp các giải pháp thay thế tích cực trong cộng đồng để giúp tăng khả năng phục hồi của những cư dân bị ảnh hưởng bởi bạo lực.

OVP hỗ trợ các chương trình này:

Kết nối

Địa chỉ
1425 Arch St.
Tầng 4
Philadelphia, PA 19102
Email ovpinfo@phila.gov

Events

There are no upcoming events.


Top