Chuyển đến nội dung chính

Chính sách

Trang này chứa thông tin về các chính sách khác nhau liên quan đến việc làm của Thành phố.

Các quy tắc và quy định

Hai nhóm chính giải quyết các chính sách nhân sự trong Thành phố Philadelphia: Ban Hành chính và Ủy ban Dịch vụ Dân sự.

Ban hành chính

Ban Hành chính giám sát các chính sách tổ chức và thủ tục cơ bản của chính quyền Thành phố.


Ủy ban dịch vụ dân sự

Ủy ban Dịch vụ Dân sự tư vấn cho thị trưởng và giám đốc nhân sự về quản lý nhân sự trong dịch vụ Thành phố.Đầu trang