Chuyển đến nội dung chính

Dịch vụ y tế và con người

Lực lượng đặc nhiệm sắp xếp khu dân cư thanh niên

Lực lượng Đặc nhiệm Vị trí Khu dân cư Thanh niên tồn tại từ năm 2018 đến năm 2019. Lực lượng đặc nhiệm đã đưa ra các khuyến nghị về cách giảm sự phụ thuộc vào vị trí sắp đặt khu dân cư của thanh thiếu niên, cũng như cách cải thiện sự an toàn và chất lượng của vị trí sắp đặt. Các khuyến nghị của họ trải dài ba hệ thống, bao gồm:

  • Phúc lợi trẻ em.
  • Công lý vị thành niên.
  • Điều trị tâm thần.

Vào tháng 11 năm 2019, các thành viên lực lượng đặc nhiệm (bao gồm các nhà lãnh đạo Thành phố và các bên liên quan trong hệ thống) đã phát hành một báo cáo với 19 khuyến nghị để đẩy nhanh tiến độ đang được tiến hành. Trang này lưu trữ các bản cập nhật hàng năm về công việc của Thành phố để thực hiện các khuyến nghị đó.

Đầu trang