Chuyển đến nội dung chính

Công lý thanh niên

Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS) điều hành cơ sở giam giữ vị thành niên của quận, quản lý các hợp đồng cho các chương trình thanh thiếu niên theo lệnh của tòa án và làm việc để chuyển hướng thanh thiếu niên khỏi hệ thống tư pháp chính thức thông qua các dịch vụ phòng ngừa chuyên sâu.

Đầu trang