Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên của Trung tâm Dịch vụ Tư pháp Vị thành niên Philadelphia (PJJSC)

Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) điều hành trung tâm giam giữ vị thành niên, và hỗ trợ các chương trình chuyển hướng để ngăn chặn thanh thiếu niên xâm nhập vào hệ thống. Những tài nguyên này dành cho các gia đình đang tìm kiếm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống tư pháp vị thành niên.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thăm viếng trong cuộc khủng hoảng COVID PDF Do đại dịch COVID 19, Ủy viên DHS Philadelphia Kimberly Ali đã ban hành các chỉ thị sau đây vì chúng liên quan đến việc thăm viếng và tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên, trẻ em và gia đình. Tháng Ba 31, 2020
Lên trên