Chuyển đến nội dung chính

Dành cho gia đình

Nếu gia đình bạn cần hỗ trợ, Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS) có thể giúp kết nối bạn với các chương trình, dịch vụ và tài nguyên bạn có thể cần.Hỗ trợ cho cha mẹ bị giam giữ

DHS cam kết làm việc với cha mẹ bị giam giữ. Chỉ vì bạn đứng sau song sắt không có nghĩa là bạn mất quyền làm cha mẹ. Dưới đây là một số lời khuyên và tài nguyên để bạn tiếp tục vai trò tích cực trong cuộc sống của con bạn.


Đầu trang