Chuyển đến nội dung chính

Các chương trình trao quyền cho gia đình

Nâng cao khả năng của gia đình để cung cấp cho hạnh phúc của con cái họ.

Giới thiệu

Bạn có cần giúp đỡ trong việc duy trì gia đình và chăm sóc con cái của bạn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc tìm đến ai? Dịch vụ trao quyền cho gia đình có thể tìm cách cung cấp hỗ trợ bạn cần.

Nuôi dạy một gia đình và duy trì một hộ gia đình có thể vô cùng khó khăn. Dịch vụ trao quyền cho gia đình (FES) giúp đánh giá những thách thức bạn đang phải đối mặt và cung cấp hỗ trợ và nguồn lực để duy trì một gia đình ổn định và khỏe mạnh.

Nhân viên FES đánh giá nhu cầu của bạn và đưa ra các dịch vụ thích hợp để giải quyết chúng --- cho dù bạn cần trợ giúp liên kết với một dịch vụ xã hội hoặc kinh tế, hoặc chỉ có thể sử dụng một số hướng dẫn nuôi dạy con cái.

Kết nối

Điện thoại: (215) 683-4000

Quy trình và tính đủ điều kiện

Để xác định xem bạn có đủ điều kiện cho các dịch vụ FES hay không và để bắt đầu đánh giá ban đầu, hãy gọi (215) 683-4000. Nếu bạn đã có người quản lý hồ sơ DHS, hãy yêu cầu họ giới thiệu bạn.

Thời gian và địa điểm

Một người quản lý hồ sơ FES sẽ đến nhà bạn để thẩm định, lượng định, đánh giá ban đầu.

Đầu trang