Ale nan kontni prensipal

Travay & travay

Pote yon plent asèlman seksyèl

Vil Philadelphia pran angajman pou bay yon divès, enklizif, espas travay san danje. Vil la entèdi tout fòm arasman ki gen rapò ak travay, ki gen ladan asèlman seksyèl.

Ou ta dwe depoze yon plent si:

 • Ou kwè ou te fè eksperyans oswa temwen unwelcome konpòtman seksyèlman asèlman ki baze sou sèks, oryantasyon seksyèl, oswa idantite seksyèl pa yon anplwaye Vil la.
 • Ou se yon anplwaye Vil la epi ou kwè ou te fè eksperyans oswa temwen unwelcome konpòtman asèlman seksyèlman ki baze sou sèks, oryantasyon seksyèl, oswa idantite seksyèl nan espas travay la.

Si plent ou an kont yon anplwaye nan Distri Lekòl Philadelphia, Otorite pou Gare Philadelphia oswa SEPTA, kontakte ajans sa yo dirèkteman.

Inite Relasyon Anplwaye Depatman Travay la (ERU) responsab pou sipèvize ak asire konfòmite avèk règleman Vil la konsènan Posiblite Travay Egal (EEO) ak asèlman seksyèl.

Ki jan yo soumèt yon plent

Ou ka soumèt plent ou a atravè yon fòm sou entènèt. Sou fòm sa a, ou ka gen ladan:

 • Enfòmasyon sou tèt ou.
 • Enfòmasyon sou akize a.
 • Detay sou ensidan an (yo) w ap rapòte. Sa ka enkli:
  • Lè ak ki kote li te rive.
  • Yon deskripsyon ensidan an.
  • Enfòmasyon sou nenpòt temwen.
  • Enfòmasyon sou rezilta a oswa aksyon korektif ke ou ap chèche.

Ou ta dwe bay plis detay ke posib sou plent ou an. Enfòmasyon enkonplè ka mennen nan yon envestigasyon enkonplè.

Pote yon plent

Kisa k ap pase pwochen

1
Yo pral voye plent ou an nan Inite Relasyon Anplwaye Depatman Travay la (ERU).
2
Y ap asiyen yon anketè nan plent ou an.

Anketè a ap kontakte ou pou diskite sou plent ou an. Yo pral eseye tou jwenn deklarasyon ki soti nan tout patisipan yo ak temwen nan ensidan an swadizan.

Arasman seksyèl konsidere kòm diskriminasyon sou baz sèks, ki se yon kategori ki pwoteje dapre règleman Posiblite Travay Egal Vil la (EEO). Pou rezon sa a, anketè a ap evalye tou si wi ou non yon vyolasyon deklarasyon Majistra a nan politik EEO te pran plas, nan adisyon a yon vyolasyon politik la prevansyon asèlman seksyèl.

3
Anketè a ap detèmine si gen prèv ki sipòte chaj la ak konpile rezilta yo.

Y ap bay yon lèt rezilta bay moun ki te depoze plent lan, moun ki te pote plent lan te depoze kont, ak Otorite nonmen an.

4
Si se chaj la konfime, Otorite a nonmen pral pran aksyon.

Otorite a nonmen pral, apre revizyon ak konsiltasyon ak ERU a, detèmine yon nivo ki apwopriye nan disiplin pou moun nan te pote plent lan kont. Si chaj la rezilta nan disiplin, yo pral mete dokiman nan dosye pèsonèl moun nan plent lan te depoze kont.

Top