Ale nan kontni prensipal

Travay & travay

Depoze yon plent Posiblite pou Travay Egal (EEO)

Vil Philadelphia angaje pou bay yon espas travay divès, enklizif, san danje gratis nan diskriminasyon, asèlman seksyèl, entimidasyon, oswa vanjans. Vil la fè efò pou bay yon anviwònman travay ki ankouraje respè e ki entèdi tout fòm asèlman ki gen rapò ak travay.

Ou ta dwe depoze yon plent si ou kwè ou te temwen oswa ki gen eksperyans konpòtman diskriminatwa oswa asèlman pa yon anplwaye Vil la sou baz estati klas pwoteje.

Si plent ou an kont yon anplwaye nan Distri Lekòl Philadelphia, Otorite pou Gare Philadelphia oswa SEPTA, tanpri kontakte ajans sa yo dirèkteman.

Inite Relasyon Anplwaye Depatman Travay la (ERU) responsab pou sipèvize ak asire konfòmite avèk règleman Vil la konsènan Posiblite Travay Egal (EEO) ak asèlman seksyèl.

Kategori pwoteje

Règleman Vil la idantifye kategori sa yo pwoteje:

 • Ras
 • Etnisite
 • Koulè
 • Sèks
 • Oryantasyon seksyèl
 • Idantite senksyèl
 • Relijyon
 • Orijin nasyonal
 • Ancestry
 • Laj
 • Enfimite
 • Estati marital
 • Sous revni
 • Estati familyal
 • Enfòmasyon jenetik
 • Estati viktim vyolans domestik oswa seksyèl

Kouman

Ou ka soumèt plent ou a atravè yon fòm sou entènèt. Sou fòm sa a, ou ka gen ladan:

 • Enfòmasyon sou tèt ou.
 • Enfòmasyon sou akize a.
 • Detay sou ensidan an (yo) w ap rapòte. Sa ka enkli:
  • Lè ak ki kote li te rive.
  • Yon deskripsyon ensidan an.
  • Enfòmasyon sou nenpòt temwen.
  • Enfòmasyon sou rezilta a oswa aksyon korektif ke ou ap chèche.

Ou ta dwe bay plis detay ke posib sou plent ou an. Enfòmasyon enkonplè ka mennen nan yon envestigasyon enkonplè.

Pote yon plent

Kisa k ap pase pwochen

1
Yo pral voye plent ou an nan Inite Relasyon Anplwaye Depatman Travay la (ERU).
2
Y ap asiyen yon anketè nan plent ou an.

Anketè a ap kontakte ou pou diskite sou plent ou an. Yo pral eseye tou jwenn deklarasyon ki soti nan tout patisipan yo ak temwen nan ensidan an swadizan.

3
Anketè a ap detèmine si gen prèv ki sipòte chaj la ak konpile rezilta yo.

Y ap bay yon lèt rezilta bay moun ki te depoze plent lan, moun ki te pote plent lan te depoze kont, ak Otorite nonmen an.

4
Si se chaj la konfime, Otorite a nonmen pral pran aksyon.

Otorite a nonmen pral, apre revizyon ak konsiltasyon ak ERU a, detèmine yon nivo ki apwopriye nan disiplin pou moun nan te pote plent lan kont. Si chaj la rezilta nan disiplin, yo pral mete dokiman nan dosye pèsonèl moun nan plent lan te depoze kont.

Top