Ale nan kontni prensipal la

Travay & travay

Vin yon Explorer Dife

Eksploratè Dife se yon pwogram pou jèn ak jèn adilt ki enterese nan syans dife, sèvis medikal ijans (EMS), sekou pou katastwòf, jesyon ijans, ak antrènman ki gen rapò ak militè. Eksploratè Dife pral pase tan aprann sou:

 • Ponpye/EMS Basics.
 • Rediksyon risk kominotè.
 • Edikasyon prevansyon Dife.

Anplis de sa, pwogram nan etid Dife Explorers ede jèn moun jwenn èdtan sèvis kominotè ak devlope ladrès sa yo:

 • Lidèchip
 • Travay ann ekip
 • Rezo sosyal ak pwofesyonèl
 • Oto-disiplin
 • Oto-respè

Ki moun ki ka enskri

Pou enskri nan pwogram Eksploratè Dife a, ou dwe:

 • 14 a 20 ane fin vye granmoun.
 • Enskri nan omwen klas 9yèm ane pa dat avril kòmansman pwogram nan.
 • Vle komèt nan de ane nan pwogram nan.
 • Kapab pale, konprann, li, epi ekri angle.
 • Nan bon sante fizik ak kapab patisipe nan aktivite fizik.

Pou enskri, ou bezwen:

 • Yon kopi batistè ou.
 • Yon kopi kat rapò ki pi resan ou an.
 • Yon paran oswa yon gadyen ki pral siyen yon fòm konsantman epi ale nan yon oryantasyon si ou poko gen 18 an.

Aplikan Dife Explorer ki gen plis pase 18 men ki pa gen yon diplòm lekòl segondè oswa GED dwe anrejistre nan yon pwogram oryante nan direksyon fini yon edikasyon 12yèm ane.

Atant

Eksploratè yo dwe mete inifòm epi kenbe yon aparans pwòp ak poli nan tout tan. Yo resevwa enstriksyon nan salklas ak antrènman pratik nan pwosedi sèvis dife nan men ajans lokal ak eta a. Eksploratè yo dwe kenbe yon klas pase nan konpòtman ak akademik nan lekòl la.

Eksploratè Dife yo rankontre nan Akademi Dife a chak lòt samdi soti 9 a.m. rive 5 p.m. soti nan avril jiska novanm. Soti nan Desanm jiska mas, Esploratè ta ka mande yo sèvi kòm volontè nan evènman sèten. Eksploratè ki ranpli angajman de ane yo resevwa pwen nan direksyon egzamen sèvis sivil yo.

Kouman pou aplike pou

Jèn moun ki vle vin yon Explorer Dife ta dwe ranpli yon fòm enterè.

Top