Ale nan kontni prensipal

Entèripsyon itilite

Move tan grav, pyebwa ki tonbe, ak liy kouran ki tonbe ka tout lakòz entèripsyon sèvis piblik yo. Swiv etap ki anba yo pou prepare fanmi ou ak kay ou pou yon pàn kouran elektrik.

Anvan yon entèripsyon sèvis piblik

Prepare kounye a

Si w ap viv ak yon moun ki gen yon kondisyon medikal, devlope yon plan pou jwenn pouvwa altènatif oswa detèmine yon lòt kote ou ka ale nan si gen yon pàn kouran long.

Sèvi ak glas sèk

Gen kèk enkyetid sekirite alantou glas sèk men li ka itilize pou prezève manje nan frizè pou pi lontan pase 24 èdtan. Si ou gen plan pou itilize glas sèk, sonje ke:

 • Glas sèk danjere epi yo dwe okipe ak swen. Li ka lakòz boule move.
 • Manje ki manyen glas sèk ka jwenn frizè boule.
 • Glas sèk pa ta dwe itilize nan yon ti glasyè ak manje oswa medikaman ke ou vle itilize touswit, depi yo te kapab friz.
 • PECO pa bay soti glas sèk pandan evènman ki gen rapò ak move tan.

Si ou itilize yon dèlko:

 • Sèvi ak li san danje epi ak responsabilite.
 • Sèvi ak kòd pouvwa manifakti a.
 • Pa konekte yon dèlko nan fil elektrik lakay ou.
 • Pa mete twòp bwa yon dèlko.
 • Pa opere yon dèlko nan yon espas ki fèmen.
 • Etenn tout ekipman konekte anvan ou fèmen yon dèlko.

Pandan yon entèripsyon sèvis piblik

Rete an sekirite

 • Eseye pa sèvi ak bouji. Si ou sèvi ak bouji, pa janm kite yo boule lè ou kite sal la.
 • Pran kouvèti, si sa nesesè.
 • Ou dwe okouran de pye bwa ak fil kouran ki tonbe.
 • Pa manyen, ale tou pre, oswa eseye pou avanse pou pi fil ki tonbe. Konsidere tout liy downed kòm ap viv ak danjere.
 • Rapò liy ki tonbe nan Liy Dirèk Ijans Enèji PECO nan (800) 841-4141.

Si ou nan yon machin ak liy kouran tonbe sou li, rete andedan machin nan jiskaske pèsonèl ijans yo ka ede ou.

Pèdi sèvis telefòn

Ou ka pèdi sèvis telefòn pandan yon pàn kouran elektrik si telefòn ou bezwen yon priz elektrik pou travay. Li se yon bon lide yo gen yon telefòn ki pa bezwen elektrisite, epi tou senpleman ploge nan yon Jack telefòn. Si ou pèdi sèvis telefòn, itilize telefòn selilè ou-oswa prete youn nan men yon zanmi oswa yon vwazen - epi rele founisè sèvis ou a pou rapòte pann kouran an.

Si ou pran sant gaz:

 • Pa fimen oswa itilize brikè oswa alimèt. Si odè a fò, pa sèvi ak telefòn ou oswa itilize nenpòt switch limyè oswa aparèy elektrik. Nenpòt etensèl kapab lakòz yon dife.
 • Louvri fenèt ou yo.
 • Evakye imedyatman epi rele 911.

Si gen yon pàn kouran elektrik:

Rele founisè sèvis ou imedyatman pou rapòte pann lan. Rele Sèvis Kliyan Enèji PECO nan (800) 494-4000. Sonje tou pou:

 • Deploge oswa fèmen tout aparèy ki ta ka vire sou otomatikman lè pouvwa a tounen sou. (Si plizyè aparèy kòmanse moute nan yon fwa, yo ta ka surcharge sikui yo.)
 • Kenbe frijidè ou ak pòt frizè fèmen otank posib pou kenbe manje nan ale move. Chak fwa pòt la louvri, chalè antre nan ak vitès moute pwosesis la font.
 • Rete andedan kay la, si sa posib.
 • Pa boule chabon andedan kay la epi pa sèvi ak recho kwizin ou oswa fou pou chofe chanm yo. Sa yo ka lakòz yon dife oswa yon kondisyon lafimen danjere.
 • Sèvi ak yon radyo ki fonksyone avèk batri pou koute radyo nouvèl pou dènye enfòmasyon yo.

Dlo ak pwoblèm ki gen rapò ak egou yo

Toujou gen dlo nan boutèy nan kay la ak nan twous abri-an-plas ou nan ka ta gen yon pwoblèm ki gen rapò ak dlo oswa egou. Si ou wè dlo ki soti nan tè a oswa wout, oswa panse ta ka gen yon repo prensipal dlo, rele Depatman Dlo Philadelphia nan (215) 685-6300. Se pou pare pou bay enfòmasyon sa yo sou telefòn la:

 • Yon deskripsyon pwoblèm nan
 • Kote egzak la nan dlo a (lari, sousòl, tren)
 • Kote egzak la nan pwoblèm nan
 • Non ou, adrès ou, ak nimewo telefòn

Si ou pa gen okenn dlo oswa presyon dlo ki ba anpil, rele Depatman Dlo Philadelphia. Si gen yon enkyetid sou bon jan kalite dlo pou bwè, ofisyèl yo ap di w kisa w dwe fè.

Top