COVID-19
Mệnh lệnh ở nhà
Có hiệu lực từ thứ hai ngày 23 tháng 3 lúc 8 giờ sáng

Chính quyền thành phố ra mệnh lệnh mới về hoạt động kinh doanh và ở nhà chi tiết sự hạn chế hoạt động kinh doanh, hoạt động cá nhân, và tụ tập trong thành phố Philadelphia trong lúc đại dịch COVID-19. Những sự hạn chế mới này có hiệu lực từ thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020 lúc 8 giờ sáng.

Xin xem chi tiết trong mệnh lệnh mới này vì nó có thông tin quan trọng về qui định khoảng cách xã hội và cung cấp thông tin chi tiết cho mọi người và kinh doanh trong thành phố Philadelphia. Thông tin được đăng ở phía dưới là một tóm tắt về một số thay đổi quan trọng.

Mệnh lệnh mới về hoạt động kinh doanh và ở nhà bao gồm:

Sự tụ họp công cộng

Tất cả sự tụ họp công cộng và cá nhân bất kì bao nhiêu con số người xảy ra ở ngoài một hộ gia đình hoặc một căn hộ được bị cấm. Lệnh này không có hiệu lực đối với những hoạt động có liên hệ đến kinh doanh và hoạt động quan trọng hoặc hoạt động cá nhân quan trọng.

Mệnh lệnh ở nhà

Tất cả cư dân Philadelphia phải giữ gìn ở nhà hoặc chỗ cư trú của họ trừ ra họ tham gia vào hoạt động cá nhân quan trọng và được đánh vần theo thứ tự.

Thí dụ của những hoạt động cá nhân quan trọng bao gồm:

 • Thông dụng hàng hoá và dịch vụ
 • Tìm sự chú ý y tế hoặc tìm sự hỗ trợ từ thực thị pháp luật hoặc dịch vụ trường hợp khẩn cấp
 • Chăm sóc cho thành viên trong gia đình, bạn bè, hoặc vật nuôi trong một hộ gia đình khác
 • Giao dịch vụ hoặc hàng hoá quan trọng
 • Báo cáo cho hoặc làm một công việc liên quan đến một kinh doanh quan trọng
 • Một số hoạt động ngoài nhà giống như đi bộ, chạy bộ, đạp xe máy, điều khiển xe lăn cùng trong lúc thi hành qui định khoảng cách xã hội thích hợp
 • Hoạt động giáo dục, tôn giáo, hoặc chính trị

Danh sách hoàn toàn của sự hạn chế hoạt động cá nhân có thể tìm được trong phần 6 của mệnh lệnh.

Hoạt động kinh doanh

Mệnh lệnh mới này không có va chạm đến sự giao món ăn hoặc hàng hoá quan trọng.

Tuy nhiên, có sự thay đổi với những hoạt động kinh doanh được cho phép. Những sự thay đổi bao gồm:

 • Đi vào đặt món ăn đem đi trong lúc này bị cấm. Món ăn có thể đến nhận ở cánh cửa lái qua. Món ăn cũng phải cần đặt trước qua điện thoại hoạt internet và đến nhận hoặc giao đi.
 • Xe món ăn và xe kem trong lúc này bị cấm.

Cửa hàng tạp hoá và kinh doanh quan trọng khác nên không khuyến khích giải trí hoặc hành vi nhàn rỗi của khách hàng và quản lý sự chiếm chỗ cửa hàng để cho phép dành cho khoảng cách xã hội.

Phù hợp với mệnh lệnh của thị trưởng, chính quyền thành phố làm rõ tiếp theo đây là kinh doanh hoặc dịch vụ duy trì đời sống:

 • Tiệm giặt quần áo
 • Bệnh viện và dịch vụ thú y, và cửa hàng vật nuôi
 • Ngân hàng và công đoàn tín dụng người tiêu thụ bằng cách sử dụng cửa sổ lái qua, ATM và dịch vụ sảnh đợi có hạn chế
 • Những tiệm chủ yếu là sửa điện thoại di động
 • Tiệm sửa xe máy
 • Sửa chữa và bảo trì hàng hoá dùng cho gia đình trường hợp khẩn cấp bao gồm dịch vụ hủy diệt

Những kinh doanh được qui định đình chỉ hoạt động có thể có chỉ một nhân viên tận chỗ để giữ gìn chức năng quan trọng, giống như bảo vệ, và tiến hành hoạt động quan trọng mà không thể làm từ xa.

Xem thêm thông tin nhiều nữa về kinh doanh gì được coi là quan trọng và không quan trọng.

Sự hạn chế trường hợp khẩn cấp sẽ không còn chấm dứt vào thứ sáu ngày 27 tháng 3 nữa. Để căn chỉnh theo mệnh lệnh của thị trưởng, mệnh lệnh của thành phố vẫn còn hiệu lực đến có thông báo mới.

Nếu trong trường hợp bạn tin tưởng có một viện sở cần phải đóng cửa nhưng không có đóng cửa, xin liên lạc Philly311 bằng quay số 3-1-1 hoặc gửi báo cáo đi trên mạng.