Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Building Energy Performance

Thời hạn tuân thủ

2022

Tháng Một 3, 2022

 • Các kế hoạch tuân thủ thay thế được cập nhật cho các danh mục đầu tư lớn là đến hạn.

Tháng Tư 4, 2022

 • Hạn chót để chứng nhận hiệu suất cao, yêu cầu miễn trừ thay thế và đưa ra yêu cầu gia hạn cho các tòa nhà trên 100.000 sq. ft.

Tháng Chín 30, 2022

 • Thời hạn báo cáo điều chỉnh cho các tòa nhà trên 100.000 sq. ft.
 • Các chuyên gia điều chỉnh gửi báo cáo năm 2022 phải được chứng nhận trước ngày này.
2023

4 Tháng Một, 2023

 • Các kế hoạch tuân thủ thay thế được cập nhật cho các danh mục đầu tư lớn là đến hạn.

3 Tháng Tư, 2023

 • Hạn chót để chứng nhận hiệu suất cao, yêu cầu miễn trừ thay thế và đưa ra yêu cầu gia hạn cho các tòa nhà 70.000—100.000 sq. ft.

Tháng Chín 30, 2023

 • Thời hạn báo cáo điều chỉnh cho các tòa nhà 70.000—100.000 sq. ft.
 • Các chuyên gia điều chỉnh gửi báo cáo năm 2023 phải được chứng nhận trước ngày này.
2024

4 Tháng Một, 2024

 • Các kế hoạch tuân thủ thay thế được cập nhật cho các danh mục đầu tư lớn là đến hạn.

3 Tháng Tư, 2024

 • Hạn chót để chứng nhận hiệu suất cao, yêu cầu miễn trừ thay thế và đưa ra yêu cầu gia hạn cho các tòa nhà 50.000—70.000 ft vuông.

Tháng Chín 30, 2024

 • Thời hạn báo cáo điều chỉnh cho các tòa nhà 50.000—70.000 ft vuông.
 • Các chuyên gia điều chỉnh gửi báo cáo 2024 phải được chứng nhận trước ngày này.
Đầu trang