Chuyển đến nội dung chính

Tuyến đường nhà nước ở Philadelphia

Một số con đường ở Philadelphia được duy trì bởi Bộ Giao thông Vận tải Pennsylvania (PennDOT). Nếu bạn báo cáo một ổ gà trên một con đường do nhà nước duy trì cho Sở Đường phố, Thành phố sẽ kiểm tra thiệt hại đường phố và chuyển báo cáo cho PennDOT.

Để biết thêm thông tin về các tuyến đường của tiểu bang, hãy liên hệ với PennDOT theo số 1-800-FIX-ROAD (349-7623).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản đồ các tuyến đường tiểu bang PDF Bản đồ các con đường do nhà nước duy trì ở Philadelphia. Tháng Mười 6, 2020
Đường cao tốc tiểu bang PDF Danh sách các con đường do nhà nước duy trì ở Philadelphia. 21 Tháng Mười Hai, 2023
Lên trên