Chuyển đến nội dung chính

Giấy chứng nhận thuế chuyển nhượng bất động sản

Khi bạn hoàn thành việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản nằm ở Philadelphia, bạn phải nộp và trả Thuế Chuyển nhượng Bất động sản. Chuyển nhượng chứng thư và chuyển khoản thực thể có các hình thức riêng, duy nhất. Hoàn thành chứng chỉ chính xác và gửi nó khi bạn ghi lại chứng thư hoặc thư trong Thuế Chuyển nhượng Bất động sản của bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giấy chứng nhận thuế chuyển nhượng bất động sản (Chứng thư) PDF Mẫu đơn này là bắt buộc khi nộp Thuế Chuyển nhượng Bất động sản cho các chứng thư với Bộ Hồ sơ. Giấy chứng nhận này có thể điền và bao gồm các hướng dẫn. Ngày 20 tháng 1 năm 2017
Giấy chứng nhận thuế chuyển nhượng bất động sản (Thực thể) PDF Biểu mẫu này là bắt buộc khi nộp Thuế Chuyển nhượng Bất động sản cho các thực thể với Bộ Hồ sơ. Mẫu này có thể điền và bao gồm các hướng dẫn. Tháng Sáu 10, 2021
Đầu trang