Chuyển đến nội dung chính

Gói xả thải nhà tù Philadelphia

Gói xả thải này được cung cấp cho những người bị giam giữ ở Philadelphia khi họ được xuất viện khỏi hệ thống nhà tù. Nó chứa thông tin liên lạc cho các tổ chức mà những người bị giam giữ có thể thấy hữu ích sau khi họ được xuất viện.

Thông tin này được cung cấp bởi Sở Nhà tù Philadelphia (PDP).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Gói xả PDF Một danh sách các tổ chức mà những người bị giam giữ có thể thấy hữu ích sau khi họ được xuất viện. Tháng Hai 4, 2020
Lên trên