Chuyển đến nội dung chính

Giao thức tiết lộ dữ liệu của Bộ Nhà tù Philadelphia

Tất cả các yêu cầu sử dụng dữ liệu từ Bộ Nhà tù Philadelphia (PDP) phải tuân theo giao thức tiết lộ. Điều này áp dụng cho cả yêu cầu bên ngoài và yêu cầu từ các sở ban ngành khác của Thành phố. Điều này bao gồm các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm hỗ trợ PDP cho các đề xuất tài trợ.

Bạn phải được phê duyệt từ PDP trước khi gửi một nghiên cứu cho Hội đồng Đánh giá Thể chế (IRB).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giao thức tiết lộ dữ liệu PDP PDF Các nhà nghiên cứu phải tuân theo giao thức tiết lộ này để yêu cầu dữ liệu PDP. Tháng Mười Hai 8, 2020
Lên trên