Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên Playbook Hành động Khí hậu Philadelphia

The Philadelphia Climate Action Playbook (CAP) là một tài nguyên một cửa trình bày chi tiết các bước mà Philadelphia đang thực hiện để giảm lượng khí thải và thích ứng với một tương lai nóng hơn, ẩm ướt hơn. Nó tập hợp các hành động từ các kế hoạch và chương trình hiện có trên các sở và cơ quan khác nhau của Thành phố để cung cấp một cái nhìn toàn diện về hành động khí hậu của Thành phố. Playbook đầy đủ và tóm tắt điều hành có sẵn để tải xuống bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bên dưới.

Lên trên