Chuyển đến nội dung chính

An toàn opioid và cách sử dụng naloxone

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Lập kế hoạch - Tải Narcan PDF Hướng dẫn từng bước về cách đảo ngược quá liều opioid bằng naloxone (Narcan). 11 Tháng Tư, 2023
Làm thế nào để thực hiện một kế hoạch — Conse guir Narcan PDF Hướng dẫn từng bước về cách đảo ngược quá liều opioid bằng naloxone (Narcan). 11 Tháng Tư, 2023
An toàn opioid và cách sử dụng nal oxone PDF Một tập tài liệu cho bệnh nhân và người chăm sóc về cách xác định quá liều và cách sử dụng naloxone (Narcan). Tháng Chín 6, 2019
Lên trên