Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Cơ hội Kinh tế Bảng điểm của Ủy ban Đánh giá EOP

Văn phòng Cơ hội Kinh tế là một bộ phận của Bộ Thương mại. Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế của Hội Đồng Thành Phố họp bốn lần một năm để thảo luận về Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP). EOP là các tài liệu phác thảo các kế hoạch tiếp cận và tuyển dụng, cũng như đưa các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật vào các hợp đồng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bảng điểm quý 1 năm 2016 PDF Bảng điểm cuộc họp Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 3 năm 2016 Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm Quý 2 năm 2016 PDF Bảng điểm cuộc họp của Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 6 năm 2016 Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm Quý 3 năm 2016 PDF Bảng điểm cuộc họp Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 9 năm 2016 Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm Quý 4 năm 2016 PDF Bảng điểm cuộc họp Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 12 năm 2016 Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm quý 1 năm 2017 PDF Bảng điểm cuộc họp của Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 3 năm 2017 Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm quý 2 năm 2017 PDF Bản ghi cuộc họp của Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 6 năm 2017. Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm Quý 3 năm 2017 PDF Bảng điểm cuộc họp Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 9 năm 2017 Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm quý 4 năm 2017 PDF Bảng điểm cuộc họp Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 12 năm 2017 Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm quý 1 năm 2018 PDF Bảng điểm cuộc họp Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 3 năm 2018 Tháng Bảy 19, 2018
Bảng điểm quý 2 năm 2018 PDF Bảng điểm cuộc họp của Ủy ban Đánh giá Cơ hội Kinh tế tháng 6 năm 2018 Tháng Bảy 19, 2018
Lên trên