Chuyển đến nội dung chính

Máy tính thỏa thuận thanh toán: Đối với tài sản bạn không sống

Nếu bạn chậm nộp Thuế Bất động sản cho một tài sản bạn sở hữu, nhưng không sống, Bộ Doanh thu sẽ làm việc với bạn để sắp xếp một thỏa thuận thanh toán. Chúng tôi có một chương trình thỏa thuận thanh toán riêng cho các tài sản do chủ sở hữu chiếm giữ.

Bạn có thể ước tính khoản thanh toán xuống và thanh toán hàng tháng của mình bằng cách sử dụng máy tính thỏa thuận bên dưới. Chúng tôi cũng có thể thiết lập các điều khoản thanh toán khác.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập thỏa thuận thanh toán, hãy sử dụng máy tính Thỏa thuận thanh toán Ưu tiên. Nếu bạn đã có hai hoặc nhiều thỏa thuận trước đó với Bộ Doanh thu, hãy sử dụng công cụ tính thỏa thuận thanh toán Tiêu chuẩn của chúng tôi.

Những máy tính này chỉ cung cấp một ước tính. Bạn có thể yêu cầu một thỏa thuận bằng cách:

  • Gửi email revenue@phila.gov, hoặc
  • Gọi (215) 686-6442.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Máy tính thỏa thuận thanh toán ưu tiên PDF Sử dụng máy tính này để xác định các khoản thanh toán hàng tháng của bạn cho Thuế Bất động sản quá hạn (đối với bất động sản bạn sở hữu, nhưng không sống) nếu bạn chưa bao giờ có thỏa thuận thanh toán trước đây hoặc nếu bạn đã có một thỏa thuận thanh toán hoàn thành. Tháng Hai 18, 2021
Máy tính thỏa thuận thanh toán tiêu chuẩn PDF Sử dụng máy tính này để xác định các khoản thanh toán hàng tháng của bạn cho Thuế Bất động sản quá hạn (đối với bất động sản bạn sở hữu, nhưng không sống) nếu bạn đã có hai hoặc nhiều thỏa thuận thanh toán trước đó. Tháng Hai 18, 2021
Lên trên