Chuyển đến nội dung chính

Ngân sách năm tài chính 2021 của Thị trưởng Kenney

Thị trưởng Jim Kenney đã trình bày Ngân sách Năm Tài chính 2021 của mình cho Hội Đồng Thành Phố vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, ông đã trình bày Ngân sách Năm Tài chính 2021 sửa đổi nhằm giải quyết hậu quả kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy cả tài liệu ngân sách gốc cũng như các tài liệu ngân sách sửa đổi cho Năm tài chính 2021.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản trình bày Cập nhật Ngân sách - Ngày 15 tháng 6 năm 2020 PDF Bản trình bày cập nhật ngân sách về các dự báo doanh thu mới nhất kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020. Tháng Sáu 15, 2020
[SỬA ĐỔI] Tóm tắt ngân sách năm tài chính 21 PDF Đã sửa đổi - Ngân sách đề xuất thứ tư của Thị trưởng Kenney Tháng Năm 1, 2020
[SỬA ĐỔI] Địa chỉ ngân sách năm tài chính 21 của Thị trưởng PDF Địa chỉ ngân sách FY21 sửa đổi của Thị trưởng Kenney Tháng Năm 1, 2020
[SỬA ĐỔI] Địa chỉ Ngân sách năm tài chính 21 của Thị trưởng (tiếng Tây Ban Nha) PDF Tháng Năm 1, 2020
[SỬA ĐỔI] Địa chỉ Ngân sách năm tài chính 21 của Thị trưởng (Tiếng Trung giản thể) PDF Tháng Năm 1, 2020
[Bản gốc] Tóm tắt ngân sách FY21 PDF Ngân sách đề xuất thứ tư của Thị trưởng Kenney Tháng Ba 4, 2020
[Bản gốc] Kế hoạch năm năm tài chính 21 trong bốn trang TIẾNG ANH PDF Kế hoạch năm năm tài chính 21 trong bốn trang bằng tiếng Anh Tháng Ba 6, 2020
[Original] KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ CHIẾN LƯỢC A 5 AÑOS PDF PLAN FINANCIERO Y ESTRATÉGICO 5 NĂM Tháng Ba 6, 2020
[Bản gốc] 5 年 财 政 和 战 略 计 划 PDF 5 年 财 政 和 战 略 计 划 Tháng Ba 6, 2020
[Bản gốc] KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ CHIẾN LƯỢC 5 NĂM PDF KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ CHIẾN LƯỢC 5 NĂM Tháng Ba 6, 2020
[Bản gốc] ПяТИЛЕТНИй ФИНАНСОВый И СТРАТЕГИЧЕСКИй ПЛАН PDF ПЯТИЛЕТНИЙ ФИНАНСОВЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН Tháng Ba 6, 2020
[Bản gốc] PLAN FINANCIER ET STRATÉ GIQUE SUR 5 ANS PDF PLAN FINANCIER ET STRATÉGIQUE SUR 5 NĂM Tháng Ba 6, 2020
[Bản gốc] 5 سنوات مالية وخطة إستراتيجية PDF سنوات مالية وخطة وستراتيجية 5 Tháng Ba 6, 2020
Đầu trang