Chuyển đến nội dung chính

Danh sách các cơ quan kiểm tra điện được cấp phép

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) yêu cầu một thanh tra điện được cấp phép ký vào công việc liên quan đến Giấy phép Điện. Sử dụng danh sách để tìm một cơ quan kiểm tra điện được cấp phép để thực hiện công việc kiểm tra.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cơ quan kiểm tra điện liên hệ PDF Danh sách các cơ quan kiểm tra điện được cấp phép có thể thực hiện kiểm tra giấy phép điện L & I. Tháng Một 29, 2024
Đầu trang