Chuyển đến nội dung chính

Trang trình bày hội thảo trên web về yêu cầu hợp đồng của L & I

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày một khóa học bồi dưỡng về các yêu cầu hợp đồng của Philadelphia và bao gồm thông tin về việc sử dụng nhà thầu phụ, yêu cầu chứng nhận công nhân và tổng quan về chương trình vi phạm giấy phép của L & I. Trang này chứa các trang trình bày từ hội thảo trên web này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Trang trình bày hội thảo trên web về yêu cầu nhà thầu của L&I PDF Các slide này đã được sử dụng trong hội thảo trên web về yêu cầu hợp đồng Philadelphia được trình bày vào ngày 19 tháng 7 năm 2023. Tháng Bảy 19, 2023
Lên trên