Chuyển đến nội dung chính

Mẫu đối chiếu thuế rượu

Mẫu đơn này dành cho các doanh nghiệp nộp đơn đối chiếu hàng năm cho Thuế rượu.

Chúng tôi không còn chấp nhận tờ khai giấy cho khoản thuế này. Quý vị phải hoàn tất các tờ khai và thanh toán trực tuyến cho khoản thuế này trên Trung Tâm Thuế Philadelphia .

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đối chiếu thuế rượu năm 2021 PDF Mẫu khai thuế để nộp đối chiếu thuế rượu hàng năm từ năm 2021. Tháng Hai 25, 2022
Mẫu đối chiếu thuế rượu năm 2020 PDF Mẫu khai thuế để nộp đối chiếu thuế rượu hàng năm từ năm 2020. Tháng Mười Hai 2, 2020
Mẫu đối chiếu thuế rượu 2019 PDF Mẫu khai thuế để nộp đối chiếu thuế rượu hàng năm từ năm 2019. Tháng Hai 19, 2020
Mẫu đối chiếu thuế rượu 2018 PDF Mẫu khai thuế để nộp đối chiếu thuế rượu hàng năm từ năm 2018. 3 Tháng Tư, 2019
Mẫu đối chiếu thuế rượu 2017 PDF Mẫu khai thuế để nộp đối chiếu thuế rượu hàng năm từ năm 2017. 14 Tháng Năm, 2019
Lên trên