Chuyển đến nội dung chính

Hiệp định của Liên đoàn Lao động: Ủy quyền Tiêm chủng cho Lực lượng lao động

Thành phố Philadelphia tiếp tục làm việc để thực hiện nhiệm vụ vắc xin cho lực lượng lao động đã được công bố trước đó vào tháng 11 năm 2021. Mặc dù Thành phố đã ban hành nhiệm vụ tiêm chủng cho tất cả nhân viên — những người được đại diện bởi các công đoàn và những người không có đại diện (được miễn) — điều quan trọng là phải hiểu rằng về mặt pháp lý, Thành phố phải thương lượng tác động của yêu cầu mới này với các đối tác liên đoàn lao động của mình: Lệnh Cảnh sát huynh đệ (FOP), Hội đồng Quận AFSCME 33 (DC 33), Hội đồng Quận AFSCME 47 (DC 47) và Địa phương (22 trước Lính cứu hỏa) nó chính thức có hiệu lực đối với những nhân viên được đại diện bởi các công đoàn đó.

Lên trên