Chuyển đến nội dung chính

Dữ liệu tích hợp để Đánh giá Bằng chứng và Hành động Hàng năm

Các tài liệu này bao gồm chức năng của IDEA, nắm giữ dữ liệu và các dự án được giải quyết trong những năm hiện tại.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đánh giá năm IDEA 2022 PDF 2023
Đầu trang