Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo thuế phải thu năm tài chính 2022

Các báo cáo này liệt kê số dư do Bộ Doanh thu cho mỗi tháng cho năm tài chính 2022.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khoản phải thu thuế tháng 6 năm 2022 PDF Tháng Mười 4, 2022
Các khoản phải thu thuế tháng 3 năm 2022 PDF 3 Tháng Năm, 2022
Khoản phải thu thuế tháng 1 năm 2022 PDF Tháng Ba 7, 2022
Khoản phải thu thuế tháng 9 năm 2021 PDF Tháng Mười Một 2, 2021
Khoản phải thu thuế tháng 8 năm 2021 PDF Tháng Mười 4, 2021
Khoản phải thu thuế tháng 7 năm 2021 PDF Tháng Tám 31, 2021
Lên trên