Chuyển đến nội dung chính

Thu doanh thu hàng tháng năm tài chính 2022 của Thành phố

Các báo cáo hàng tháng này liệt kê các khoản thu thuần của Thành phố thu được trong năm tài chính (FY) 2022 từ:

  • Thuế.
  • Tổng, Tài trợ, Phát triển Cộng đồng, Cho thuê phương tiện và Quỹ khách sạn.
  • Các đơn vị chính phủ.
  • Bất kỳ nguồn tài trợ nào khác trong năm tài chính (FY) 2022.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 6 năm 2022 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 6 năm 2022 Tháng Mười Hai 5, 2022
Thu Thuế Hàng Tháng Năm 2022 của Thành Phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 5 năm 2022 Tháng Tám 8, 2022
Thu Thuế Hàng Tháng Thành Phố Tháng 4 năm 2022 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 4 năm 2022 26 Tháng Năm, 2022
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 3 năm 2022 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 3 năm 2022 3 Tháng Năm, 2022
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 2 năm 2022 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 2 năm 2022 Tháng Tư 1, 2022
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 1 năm 2022 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 1 năm 2022 Tháng Ba 7, 2022
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 12 năm 2021 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 12 năm 2021 Tháng Hai 7, 2022
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 11 năm 2021 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 11 năm 2021 Tháng Mười Hai 31, 2021
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 10 năm 2021 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 10 năm 2021 Tháng Mười Hai 3, 2021
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 9 năm 2021 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 9 năm 2021 Tháng Mười Một 2, 2021
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 8 năm 2021 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 8 năm 2021 Tháng Mười 4, 2021
Bộ sưu tập Doanh thu Hàng tháng của Thành phố Tháng 7 năm 2021 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 7 năm 2021 Tháng Tám 31, 2021
Đầu trang