Chuyển đến nội dung chính

Thu doanh thu hàng tháng năm tài chính 2017 của Thành phố

Các báo cáo hàng tháng này liệt kê doanh thu thuần của Thành phố thu được trong năm tài chính (FY) 2017 từ:

  • Thuế
  • Tổng, Tài trợ, Phát triển Cộng đồng, Cho thuê phương tiện và Quỹ khách sạn
  • Các đơn vị chính phủ
  • Bất kỳ nguồn tài trợ nào khác trong năm tài chính (FY) 2017

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tháng 6 năm 2017 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 6 năm 2017. Tháng Mười Một 20, 2017
Thu thập doanh thu tháng 5 năm 2017 của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 5 năm 2017. Tháng Bảy 17, 2017
Tháng 4 năm 2017 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 4 năm 2017. Ngày 2 tháng 6 năm 2017
Tháng 3 năm 2017 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 3 năm 2017. Ngày 2 tháng 6 năm 2017
Tháng 2 năm 2017 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 2 năm 2017. Tháng Tư 20, 2017
Doanh thu hàng tháng của Thành phố tháng 1 năm 2017 PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 1 năm 2017. Ngày 16 tháng 3 năm 2017
Thu thuế hàng tháng 12 năm 2016 của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 12 năm 2016. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố tháng 11 năm 2016 PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 11 năm 2016. Ngày 12 tháng 1 năm 2017
Tháng 10 năm 2016 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 10 năm 2016. Tháng Mười Hai 27, 2016
Tháng 9 năm 2016 Tổng thu doanh thu hàng tháng của Thành phố PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 9 năm 2016. Tháng Chín 30, 2016
Thu thuế hàng tháng của Thành phố tháng 8 năm 2016 PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 8 năm 2016. Tháng Mười Một 17, 2016
Doanh thu hàng tháng của Thành phố tháng 7 năm 2016 PDF Doanh thu ròng hàng tháng được thu thập bởi Thành phố Philadelphia vào tháng 7 năm 2016. Tháng Mười Một 17, 2016
Lên trên