Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo thường niên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Thực phẩm

Bộ sưu tập các báo cáo này chứa các bản cập nhật ngắn gọn từ tất cả các tiểu ban của Hội đồng Cố vấn Chính sách Thực phẩm (FPAC), cũng như các khuyến nghị chính sách từ các tiểu ban của FPAC.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo thường niên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Thực phẩm 2017 PDF Các bản cập nhật và khuyến nghị chính sách năm 2017 của FPAC. Tháng Tám 20, 2018
Báo cáo thường niên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Thực phẩm 2016 PDF Các bản cập nhật và khuyến nghị chính sách năm 2016 của FPAC. Tháng Tám 20, 2018
Báo cáo thường niên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Thực phẩm 2015 PDF Các bản cập nhật và khuyến nghị chính sách năm 2015 của FPAC. Ngày 01 tháng 1 năm 2016
Báo cáo thường niên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Thực phẩm 2014 PDF Báo cáo thường niên khai mạc của Hội đồng Tư vấn Chính sách Thực phẩm (FPAC). Tháng Mười Một 01, 2014
Đầu trang