Chuyển đến nội dung chính

Lệnh điều hành 12-16: Việc làm bên ngoài và tự kinh doanh

Lệnh hành pháp 12-16 quy định việc làm bên ngoài và tự kinh doanh của các cán bộ và nhân viên Thành phố. Công nhân thành phố được phép giữ công việc thứ hai miễn là việc làm của họ không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của họ với Thành phố hoặc xung đột với lợi ích của Thành phố.

Nhân viên muốn tham gia vào công việc thứ hai phải nộp đơn yêu cầu làm việc bên ngoài hoặc tự kinh doanh và được người giám sát của họ phê duyệt.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
S ắc lệnh hành pháp 12-16: Việc làm bên ngoài và tự kinh doanh PDF Sắc lệnh hành pháp về các công việc thứ hai do các cán bộ và nhân viên của Thành phố nắm giữ. Tháng Tư 23, 2020
Lên trên