Chuyển đến nội dung chính

Cục Hồ sơ quy định: bản tuyên thệ công chứng

Quy định này từ Bộ Hồ sơ cho phép các công chứng viên ghi lại một bản khai công chứng nếu tên và con dấu của họ đã được sử dụng để ghi lại một tài liệu gian lận.

Công chứng viên cũng có thể đăng ký để được thông báo khi một tài liệu được ghi lại với chữ ký và dấu công chứng của họ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định 2: bản tuyên thệ công chứng PDF Tháng Chín 22, 2022
Lên trên